Vožnja avtomobila s 16 leti (vožnja s spremljevalcem)

Vedno več mladih se odloča za začetek usposabljanja za vožnjo avtomobila pri šestnajstih letih in nabiranje izkušenj s spremljevalcem.

Postopek usposabljanja v šoli vožnje se ne razlikuje od tistega, ki ga opravljajo osemnajstletniki. S šestnajstimi leti se vpišemo v šolo vožnje in opravimo zdravniški pregled, tečaj CPP, izpit iz prve pomoči in teoretični del izpita na izpitnem centru. Z učiteljem vožnje se naučimo voziti in v programu usposabljanja opravimo vsaj 20 učnih ur. Pridobljeno znanje mora zadoščati za varno udeležbo v prometu. Na izpitnem centru nam v evidenčni karton vožnje vpišejo spremljevalca. Običajno so to starši, lahko pa je tudi druga oseba. Preostane nam le še označitev domačega avta z zeleno tablico s črko L in nabiranje izkušenj pod nadzorom spremljevalca. Dve leti od začetka usposabljanja, oziroma ko dopolnimo starost 18 let, opravimo še praktični del vozniškega izpita.

Spremljevalec je lahko oseba, ki je stara najmanj 27 let, ima vozniško dovoljenje vsaj 5 let in v evidenci nima več kot 5 kazenskih točk.

Prednost usposabljanja s spremljevalcem je predvsem pridobivanje izkušenj in svetovanje izkušenih voznikov. Praviloma se zmanjša tudi število učnih ur usposabljanja v šoli vožnje.

Zanimivost: ta način usposabljanja ni omejen le na 16-letnike. Na ta način bi se lahko usposabljal vsak, ne glede na starost.

Zakon o voznikih v 57.členu pravi:

  1. člen 

(vožnja s spremljevalcem) 

(1) Ne glede na 2. in 3. točko prvega odstavka prejšnjega člena sme voziti osebni avtomobil tudi oseba, starejša od 16 let:

  1. ki je v šoli vožnje opravila teoretični del usposabljanja za voznika motornih vozil kategorije B, opravila teoretični del vozniškega izpita in v šoli vožnje zaključila praktični del usposabljanja;
  2. ki ji vozniško dovoljenje ni odvzeto oziroma se ji ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije oziroma se ji ne izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja oziroma ji ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in v skupni evidenci izrečenih kazenskih točk nima nobene kazenske točke v cestnem prometu, če ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije;
  3. če jo med vožnjo spremlja spremljevalec;
  4. če je vozilo označeno s predpisano tablico »L«.

(2) Spremljevalec osebe iz 3. točke prejšnjega odstavka je lahko eden od staršev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v skupni evidenci izrečenih kazenskih točk nima več kot pet kazenskih točk in ima prebivališče v Republiki Sloveniji. Osebo, mlajšo od 18 let, lahko spremlja druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši, skrbniki ali rejniki. Če je spremljevalec druga oseba, lahko v obdobju petih let usposablja največ dve osebi iz prejšnjega odstavka.

(3) Spremljevalec mora biti vpisan v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje. Vpis opravi upravna enota na vlogo kandidata za voznika, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji. Pred vpisom v evidenčni karton vožnje mora upravna enota spremljevalcu posredovati ustrezna navodila.

(4) Usposabljanje iz 1. točke prvega odstavka tega člena sme začeti oseba, ki je dopolnila 16 let.

(5) Med vožnjo motornega vozila mora imeti oseba iz prvega odstavka tega člena pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B. Te listine morata na zahtevo izročiti policistu na vpogled.

(6) Pod pogoji, navedenimi v tem členu, sme oseba iz prvega odstavka tega člena voziti osebni avtomobil, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od vpisa spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje.

(7) Pri spremljanju osebe iz prvega odstavka tega člena je spremljevalec odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storila ta oseba, razen če nevarnega ravnanja oziroma prekrška ni mogel preprečiti.

(8) Tablica iz 4. točke prvega odstavka tega člena je kvadratne oblike, zelene barve, na kateri je črka »L« bele barve. Nameščena mora biti na levi polovici zadnje strani vozila, kadar vozi vozilo voznik s spremljevalcem.

(9) Z globo 500 eurov se za prekršek kaznuje spremljevalec, ki ravna v nasprotju z določbo 4. točke prvega odstavka tega člena, oseba iz prvega odstavka tega člena ali spremljevalec, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena, oseba iz prvega odstavka tega člena, ki ima v skupni evidenci izrečenih kazenskih točk vpisane kazenske točke, in spremljevalec, ki ima v skupni evidenci izrečenih kazenskih točk vpisanih več kot pet kazenskih točk.

(10) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje šola vožnje, ki začne usposabljati osebo iz prvega odstavka tega člena, ki še ni dopolnila starost 16 let, njena odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

Newsletter